Informácia o spracúvaní osobných údajov pre klientov

Vychádza zo Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) Spoločnosť poskytuje informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré dotknutá osoba správcovi údajov poskytla dobrovoľne v rámci spolupráce.

Správca osobných údajov: Koliba Centrum s. r. o. , Deviata 4/AB, zodpovedný PhDr. Mgr. Anna Bruthansova

Účel spracovania: Správca údajov spracúva pre účely plnenia zmluvného vzťahu v oblasti predaja služieb.

Údaje sú zbierané prostredníctvom kontaktného formulára (kontraindikácie) či spoločných fotiek.
K údajom patria: meno, titul, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mail, telefónne číslo, video pre FB a Instagram, fotografia, korešpondenčné údaje.

Súhlas dotknutej osoby je v znení:

Svojím podpisom jednoznačne a slobodne udeľujem súhlas na spracovanie osobných údajov. Informácie o zdravotnom stave klientov slúžia výhradne pre trénera na prispôsobenie tréningu. Osobné údaje nebudú používané na marketingové ani iné účely. Osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a to rovnako - písomným spôsobom.

Subjekt údajov berie na vedomie, že správca údajov bude spracovávať osobné údaje – v fotografie subjektu pre účely prezentovania produktu

Subjekt údajov súhlasí s obstaraním a využitím audiovizuálnych záznamov pre marketingové účely – napr. použitie fotografie či videa do tlačených propagačných materiálov, na webové stránky spoločnosti či sociálnych sieťach spoločnosti (po súhlase). Subjekt údajov má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Právna (zákonná) povinnosť (zákon č. 40/1964Zb.Občiansky zákonník, zákon č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 395/2002 Zb. O archívoch a registratúrach, zákon č. 455/1991 Zb. Živnostenský zákon, zákon č. 431/2002Zb. o účtovníctve, zákon č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty, zákon č.595/2003 Zb. o dani z príjmov).
Na účely ochrany majetku, bezpečnosti práce, obhajoby právnych nárokov a poistenia (kamerové systémy).

Iné účely spracúvania: Správca údajov môže použiť poskytnuté OÚ aj pre obchodné a marketingové účely v rámci oprávneného záujmu alebo po udelení súhlasu.

Doba uloženia OÚ: Správca údajov uchováva OÚ po dobu trvania plnenia zmluvného vzťahu apo dobu, ktorú mu ukladajú zákonné predpisy. Výnimkou môže byť uchovanie OÚ pre obchodné a marketingové účely.

Automatizované spracúvanie OÚ: V spoločnosti nedochádza k automatizovanému spracúvaniu OÚ.

Práva dotknutej osoby: Právo na prístup k OÚ-dotknutá osoba má právo na prístup k OÚ, ktoré sa ho týkajú. Správca údajov je povinný poskytnúť kópiu spracúvaných OÚ. Právo na opravu a doplnenie OÚ-dotknutá osoba má právo na to, aby správca údajov bez zbytočného odkladu opravil alebo doplnil nepresné OÚ, ktoré sa ho týkajú.

Právo na výmaz: Dotknutá osoba má právo na to, aby správca údajov bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa ho týkajú, ak: -OÚ nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané - dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie OÚ - dotknutá osoba vznesie námietky proti spracúvaniu - OÚ boli spracúvané nezákonne - uchovávanie OÚ nepredpisujú iné relevantné zákonné predpisy. Právo na obmedzenie spracovania - dotknutá osoba má právo na to, aby správca údajov v odôvodnených prípadoch obmedzil spracúvanie OÚ. Právo na prenesenie OÚ - dotknutá osoba má právo získať OÚ, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte právo odovzdať tieto údaje inému správcovi. Automatizované individuálne rozhodovanie - dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ak toto nie je nevyhnutné na plnenie zmluvy. Právo podať sťažnosť u dozorného úradu - dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému úradu, tzn. Úradu pre ochranu osobných údajov. Právo vzniesť námietku - dotknutá osoba má právo podať námietku proti spracúvaniu OÚ. Správca údajov tieto údaje v neodôvodnených prípadoch ďalej nesmie spracúvať.

Námietku proti spracúvaniu na účely marketingu možno vzniesť kedykoľvek.

Ak dotknutá osoba poskytne správcovi údajov súhlas s použitím OÚ ale neuzavrie so správcom obchodný vzťah a nie sú pre spracúvanie žiadne iné dôvody, budú jeho OÚ v písomnej podobe zlikvidované a v elektronickej podobe na žiadosť vymazané. Ďalšie OÚ, ktoré dotknutá osoba neposkytla správcovi údajov osobne, môžu byť získavané z verejne prístupných zdrojov.

© 2023 Všetky práva vyhradené pre Koliba Centrum s. r. o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.